SG Triade en Horizon College streven naar hoger niveau van de opleiding en bewustere keuzes

SG Triade, een vmbo-school in Edam, is dit schooljaar met ROC Horizon College in Purmerend een doorlopende leerlijn ICT gestart. Interim-directeur Jeanine van Schendel van SG Triade: “Als vmbo-school willen wij onze leerlingen een aantrekkelijke opleiding aanbieden die goed aansluit op het mbo en die voldoet aan de eisen van het bedrijfsleven.” Patrick Colli, opleidingsmanager ICT bij ROC Horizon College: “Met deze doorlopende leerlijn ICT willen wij bereiken dat vmbo-leerlingen op een hoger niveau het mbo instromen en dat ze bewuster kiezen voor een ICT-opleiding, zodat wij met minder uitval worden geconfronteerd.”

Dit schooljaar hebben dertig 3e-jaars vmbo-leerlingen, zowel uit de basis- en kader beroepsgerichte leerweg als ook mavo, gekozen voor het profiel Media Vormgeving & ICT (MVI). Zestien leerlingen van de dertig hebben gekozen voor de doorlopende leerlijn ICT, in november dienen zij definitief te besluiten of zij in deze route willen blijven. Jeanine van Schendel: “Het betreft een verzwaring van het reguliere programma waar álle leerlingen voor kunnen kiezen. BB mag instromen in een niveau 3 opleiding van het mbo, dat is één niveau hoger dan gebruikelijk. KB en mavo kunnen versneld instromen op niveau 4 en mogen een jaar korter over de opleiding doen.”

Kiem

De kiem voor de samenwerking tussen SG Triade en ROC Horizon College werd twee jaar geleden gelegd in de regionale overleggroep Sterk Techniekonderwijs (STO) waarin ook de stichting PurmerValley participeert. Drie jaar geleden werd deze stichting door een aantal ICT-ondernemers uit de regio Waterland opgericht, omdat deze bedrijven grote behoefte hebben aan meer en beter opgeleide ICT’ers uit het mbo. “Net als in de rest van Nederland zien we hier in de regio een tekort aan goed geschoolde ICT-medewerkers”, zegt Bart Kuipers, manager bij PurmerValley. “Dat is een groot probleem voor het mkb waar we graag iets aan willen doen.”

“We wisten van elkaars bestaan”, zegt Jeanine van Schendel, “maar in de regionale overleggroep STO zijn we met PurmerValley intensief in gesprek geraakt. In dat contact is ook de idee geboren van de doorlopende leerlijn ICT met ROC Horizon College. PurmerValley beschikt over specialistische ICT-kennis waar wij als vmbo-school van kunnen profiteren.”

Ondersteunen

Patrick Colli, opleidingsmanager ICT van ROC Horizon College: “Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om SG Triade, maar zeker ook andere vmbo-scholen in deze regio, goed te ondersteunen. Als Horizon College kunnen we in de doorlopende leerlijn ICT aangeven op welk niveau we de vmbo-leerlingen van Triade willen hebben en daar kunnen we zelf aan meewerken. Onze ondersteuning is breed. We ontwikkelen samen het curriculum, brengen mbo-onderdelen binnen het
vmbo-programma, onze docenten zullen workshops geven aan vmbo-leerlingen van Triade, werkstukken van vmbo-leerlingen – die ze op het Horizon College zullen presenteren – worden door onze docenten mede beoordeeld, net als een aantal keuzevakken, en de opbouw van het portfolio van de leerlingen zullen we nauwlettend volgen.”

Weinig aandacht

Het is spijtig, zegt Patrick Colli, dat vmbo-scholen in de onderbouw weinig aandacht besteden aan ICT-vaardigheden en ICT-kennis. “Dat is eigenlijk best wel gek als je bedenkt in welk digitaal tijdperk we leven. ICT is niet alleen een beroep op zichzelf, maar ICT-vaardigheden heb je ook nodig in de autotechniek, bouw, zorg, noem het allemaal maar op. Het zou mooi zijn als er in de onderbouw van het vmbo meer interesse wordt gekweekt voor ICT om vervolgens de specialisatie in de bovenbouw plaats te laten vinden. Op die manier weten leerlingen beter waaraan ze beginnen als ze kiezen voor een ICT-opleiding in het
mbo.”

Doelstelling PurmerValley

Het klinkt Bart Kuipers van PurmerValley als muziek in de oren. De stichting heeft de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio Waterland geïnitieerd om het tekort aan goed geschoolde ICT-medewerkers aan te pakken. Naast ondernemers van een aantal ICT-bedrijven zijn alle vmbo- en mbo-scholen uit de regio Waterland vertegenwoordigd in het bestuur van PurmerValley. De stichting heeft een driedelige doelstelling geformuleerd:

1. Beter ICT-onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven,

2. Het verhogen van de instroom naar ICT-onderwijs in het mbo en hbo,

3. Ervoor zorgen dat de uitval in ICT-onderwijs in het mbo en hbo flink verminderd.

Bart Kuipers: “We hebben eerst twee jaar met het onderwijs gesproken om het probleem in kaart te brengen, hoe we het kunnen oplossen en hoe we de kloof in denken en communiceren tussen het bedrijfsleven en het onderwijs kunnen dichten. Dat is ontzettend belangrijk voor een goed begin van het traject. We willen werken vanuit één gedachte, één stem, één visie en één strategie om de einddoelstelling – méér en beter opgeleide ICT’ers – voor elkaar te krijgen.

2,5 miljoen euro

PurmerValley heeft een actieplan met een aantal projecten bedacht om het ICT-onderwijs in de regio Waterland te versterken en te verrijken. Het bedrijfsleven en het onderwijs dragen voor de gelden bij in de financiën, maar dat is niet voldoende. Derhalve heeft ROC Horizon College als penvoerder bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) een subsidie aangevraagd van 2,5 miljoen euro die in juni van dit jaar is toegekend. RIF stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven met als doel om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

“Maar PurmerValley richt zich niet alleen op het mbo, maar ook op het vmbo”, zegt Kuipers. “Want daar komen immers de meeste studenten van het mbo vandaan. In feite hebben we een PurmerValley doorlopende leerlijn bedacht vanaf het basisonderwijs tot en met het hbo. Wij willen dat vmbo-leerlingen en mbo-studenten op een moderne en actuele manier ICT-onderwijs krijgen. Daartoe ontwikkelen de vmbo-scholen onder andere in samenwerking met de BIT Academy uit Amsterdam onderwijsprogramma’s waarin leerlingen in de onderbouw op een goede manier ontdekken wat ICT inhoudt en wat je ermee kunt, zodat ze bewuster voor ICT kiezen in de bovenbouw.”

Aantrekkelijker

Jeanine van Schendel van SG Triade is blij met de toegevoegde waarde van PurmerValley. De relatie met de ambitieuze ondernemers is prima. “We zijn voortdurend met elkaar in gesprek; we spreken elkaar zeker twee keer per maand. PurmerValley heeft een sterk verbindende rol en introduceert onze school onder meer bij ICT-bedrijven die workshops op school komen geven. Zo worden wij op de hoogte gebracht van de laatste stand der techniek op ICT-vlak. PurmerValley informeert ons wat zij belangrijk vindt in ICT-onderwijs. Daar kunnen wij in de lessen rekening mee houden.”

Middels de doorlopende leerlijn ICT die SG Triade heeft ontwikkeld met ROC Horizon College wordt de vmbo-opleiding kwalitatief beter en dus aantrekkelijker, aldus Van Schendel. “Daardoor zal na verloop van tijd de instroom van vmbo-leerlingen in de ICT-opleidingen van het Horizon College toenemen, verwacht ik. Op die manier draagt SG Triade ook bij in de doelstelling van PurmerValley om het tekort aan goed geschoolde ICT’ers terug te dringen.”

Meer doorstroom

“Hoofddoel van het Horizon College van de doorlopende leerlijn ICT is niet alleen om meer studenten te laten instromen”, zegt Patrick Colli. “Onze ICT-opleidingen zijn redelijk populair, maar we kampen met te veel uitval. Als vmbo-leerlingen precies weten waaraan ze beginnen en op een hoger niveau bij ons kunnen starten, is er straks niet alleen minder uitval, maar kunnen wij ze naar een nog hoger niveau op het mbo brengen. Dat kunnen we bereiken door te werken vanuit deze doorlopende leerlijn ICT.

Download hier het originele persbericht.